Znana jest data spisu ludno?ci. Wiadomo, dla kogo b?dzie obowi?zkowy

Znana jest data spisu ludno?ci. Wiadomo, dla kogo b?dzie obowi?zkowy

Zdj?cie ilustracyjne
Zdj?cie ilustracyjne / ?ród?o: Fotolia / Anton Gvozdikov
G?ówny Urz?d Statystyczny poda? ju? dat? spisu powszechnego, którym obj?te zostan? zarówno osoby mieszkaj?ce w Polsce, jak i budynki oraz mieszkania. Wiadomo te? ju?, w jaki sposób zostanie przeprowadzony spis.

Najbli?szy spis ludno?ci zostanie przeprowadzony od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku. Jak do tej pory odby? si? jeden spis próbny, którym obj?to dwie gminy w dwóch województwach. W kwietniu GUS planuje zorganizowanie kolejnego spisu, tym razem w 16 gminach, po jednej w ka?dym województwie.

Kto musi wzi?? udzia? w spisie ludno?ci?

Zaplanowany na 2021 rok Narodowy Spis Powszechny Ludno?ci i Mieszkań zostanie przeprowadzony przy u?yciu interaktywnego formularza dost?pnego na stronie GUS. Obowi?zkiem spisowym b?d? obj?te:

  • osoby fizyczne stale zamieszka?e i czasowo przebywaj?ce w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie b?d?cych mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie maj?ce miejsca zamieszkania;
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie b?d?ce mieszkaniami.

Jak wzi?? udzia? w spisie ludno?ci?

Je?li mieszkaniec Polski nie mo?e dokona? samospisu, poniewa? nie ma dost?pu do odpowiednich urz?dzeń czy internetu, konkretne podmioty maj? obowi?zek udost?pnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprz?tu. Tak? przestrzeń powinny zorganizowa?:

  • urz?dy statystyczne i pozosta?e jednostki statystyki publicznej,
  • urz?dy wojewódzkie,
  • urz?dy obs?uguj?ce wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne.

Czy podczas spisu ludno?ci kto? b?dzie chodzi? po domach?

Jak ju? wcze?niej wspomniano, udzia? w spisie mo?na wzi?? za po?rednictwem internetu lub korzystaj?c z urz?dzeń udost?pnianych w urz?dach statystycznych czy wojewódzkich. Je?li z jaki? powodów mieszkaniec Polski nie mia? mo?liwo?ci skorzysta? z tego typu rozwi?zań, rachmistrz spisowy skontaktuje si? z nim telefonicznie, lub przyjdzie do domu by pomóc w wype?nieniu obowi?zku spisowego.

Czytaj tak?e:
Ministerstwo Rozwoju: Od nowego roku u?atwienia dla przedsi?biorców. Oto czego mog? si? spodziewa?

?ród?o: GUS

Czytaj tak?e

 0

河北快三计划网页版 屏南县| 阜康市| 宁波市| 凌云县| 京山县| 旅游| 色达县| 高密市| 年辖:市辖区| 西盟| 南充市| 渭南市| 雅江县| 南召县| 武义县| 佛山市| 额敏县| 色达县| 安阳市| 麻栗坡县| 宝应县| 新闻| 九台市| 中牟县| 榆中县| 灵璧县| 自贡市| 离岛区| 政和县| 白城市| 洛宁县| 苏尼特左旗| 呼和浩特市| 平湖市| 冕宁县| 陕西省| 甘洛县| 广汉市| 宜兰市| 奎屯市| 缙云县|