58 lat temu na ?mier? skazano Adolfa Eichmanna. By? ?architektem Holocaustu” czy ?trybikiem w machinie”?

58 lat temu na ?mier? skazano Adolfa Eichmanna. By? ?architektem Holocaustu” czy ?trybikiem w machinie”?

Adolf Eichmann
Adolf Eichmann / ?ród?o: Wikimedia Commons / domena publiczna
Adolf Eichmann, koordynator ?ostatecznego rozwi?zania kwestii ?ydowskiej” zosta? skazany na kar? ?mierci przez izraelski s?d 15 grudnia 1961 r. Kim by? ten wp?ywowy nazista – masowym morderc? i architektem Holocaustu, czy te? zwyk?ym biurokrat? i drobnym trybikiem w hitlerowskiej machinie zag?ady?

Adolf Eichmann, mimo ?e nigdy nie nale?a? do elity funkcjonariuszy Trzeciej Rzeszy, wymieniany jest dzi? jako jeden z najwi?kszych zbrodniarzy w dziejach ludzko?ci. Po zakończeniu dzia?ań wojennych przez kilkana?cie lat ?y? w ukryciu – pracowa? jako drwal i hodowa? kury. Nast?pnie zbieg? do Argentyny, gdzie zosta? wytropiony i porwany przez Mossad. Poszukiwania ?cara ?ydów” oraz jego g?o?ny proces, relacjonowany m.in. przez pisz?c? o ?banalno?ci z?a” Hann? Arendt, nale?? do najlepiej udokumentowanych kart w historii nazizmu. Aby zrozumie? fenomen tego hitlerowskiego oficjela warto przypomnie? jego karier? oraz zakres obowi?zków. Kim by? wychowany w Linzu ?referent do spraw ?ydowskich”?

M?ody Eichmann: od dostawcy paliwa do s?u?by bezpieczeństwa

Adolf Otto Eichmann urodzi? si? 19 marca 1906 roku w Solingen w Nadrenii. M?odo?? sp?dzi? w austriackim Linzu, gdzie przeniós? si? wraz z rodzicami ju? jako dziecko. Nie by? dobrym uczniem – nie ukończy? studiów na uczelni technicznej, które wybra? za rad? ojca. Przed wst?pieniem do partii (NSDAP) i podleg?ej jej paramilitarnej formacji SS, by? cz?onkiem antysemickiego Zwi?zku Bojowników Frontowych Niemieckiej Austrii. Pierwsz? prac? podj?? w firmie rodzinnej. Nast?pnie, zanim – w obliczu kryzysu - zosta? zwolniony i skupi? si? na dzia?alno?ci partyjnej, zajmowa? si? m.in. dostawami paliwa na terenie Dolnej Austrii.

W 1934 roku dwudziestoo?mioletni Eichmann wst?pi? do S?u?by Bezpieczeństwa SS (SD), na której czele sta? Reinhard Heydrich. Przeniós? si? wówczas do Berlina, do okaza?ego budynku przy Wilhelmstrasse 102. Nie móg? to by? przypadkowy wybór, gdy? w szeregi wywiadu nie trafiali niepewni i niezaanga?owani nazi?ci. Szybka kariera oraz dost?pne historykom ?ród?a ?wiadcz?, ?e nie by? wy??cznie – jak sam pó?niej twierdzi? – ?drobnym trybikiem w eksterminacyjnej machinie Adolfa Hitlera”.

Autokreacja stworzona przez zbrodniarza podczas procesu znacznie odbiega od zachowanych relacji, tak?e wspomnień samego urz?dnika: ?Uczniem by?em w latach 1934/35/36. […] Jad?c do Palestyny [1937 rok], by?em ju? czeladnikiem. A kiedy wróci?em, zrobiono ze mnie mistrza”. Czym zatem zajmowa? si? przed wybuchem wojny? Po przyj?ciu ustaw norymberskich SD zacz??a odgrywa? jedn? z g?ównych ról w hitlerowskiej polityce wobec ?ydów. Przez pierwsze lata zadaniem Eichmanna by?o zbieranie informacji: lektura gazet i opracowań, zawieranie kontaktów, poznawanie represjonowanej spo?eczno?ci. Czas dyskrecji jednak szybko min??. Zmieni?o si? równie? jego post?powanie – zacz?? zachowywa? si? jak reprezentant rasy panów, który móg? decydowa? o losach ?ydowskiej gminy: o aresztowaniach, zwolnieniach, cenzurze, maj?tku czy likwidacji instytucji.

Po aneksji Austrii (Anschluss), w sierpniu 1938 roku, obj?? kierownictwo Centralnego Urz?du do spraw Emigracji ?ydów w Wiedniu. Kariera Eichmanna nabra?a wówczas ?niesamowitego rozp?du”. Cieszy? si? uznaniem zwierzchników. Jego nazwisko sta?o si? znane, zarówno w?ród czo?owych nazistów, jak i w ?rodowisku ?ydowskim. Jeszcze przed rozpocz?ciem konfliktu widzia? si? w roli ?komisarza Rzeszy do regulowania spraw ?ydowskich”. Pozwolono mu nawet na eksperyment, jakim by?a organizacja pierwszych obozów pracy dla austriackich ?ydów. W 1939 roku, w wieku trzydziestu trzech lat, otrzyma? awans na stopień kapitana SS (Hauptsturmführer).

Jak przysta?o na przyk?adnego nazist? stosunkowo szybko za?o?y? rodzin?. Jego wybrank? zosta?a kilka lat m?odsza Veronika Liebl, której dwaj bracia s?u?yli w Gestapo. Hitlerowski zbrodniarz mia? czterech synów. Najm?odszy z nich, urodzony w Buenos Aires Ricardo Francisco Eichmann jest profesorem archeologii specjalizuj?cym si? w regionie Bliskiego Wschodu.

Adolf Eichmann i ?ostateczne rozwi?zanie kwestii ?ydowskiej”

Podczas wojny Eichmann szybko sta? si? twarz? hitlerowskiej polityki wobec ?ydów. Jego znaczenie w machinie zag?ady by?o znacznie wi?ksze ni? próbowa? przekonywa? opini? publiczn? podczas swojego procesu. 20 stycznia 1942 roku, ju? w randze Obersturmbannfuhrera (podpu?kownika), odegra? kluczow? rol? w owianej z?? s?aw? naradzie nazistowskich decydentów w Wannsee pod Berlinem. Podczas konferencji zadecydowano, ?e ?ostateczne rozwi?zanie kwestii ?ydowskiej” przybierze form? unicestwienia ca?ego narodu. Jaki udzia? mia? w tej zbrodni funkcjonariusz, którego kariera nabra?a rozp?du w stolicy Austrii?

Na pocz?tku 1939 roku utworzono Centralny Urz?d Rzeszy do spraw emigracji ?ydów. Jego kierownikiem zosta? Eichmann, który przed wybuchem konfliktu ?rozkr?ci?” instytucje emigracyjne w Wiedniu i Pradze. Swoje zadania, jak donosi? przedstawiony czechos?owackim s?u?bom raport, wype?nia? niezwykle energicznie:

[…] zamierza wywo?a? tu w?ród ?ydów taki nastrój, ?e b?d? nawet szcz??liwi, kiedy pozwoli im si? wyemigrowa?. […] Równocze?nie z organizowaniem emigracji pan Eichmann podejmuje faktycznie wszystkie niezb?dne dzia?ania, aby oczy?ci? Protektorat z ?ydów. Wywo?uje si? w?ród ?ydów konieczny nastrój, aby nabrali ochoty do emigracji. Przede wszystkim zarz?dzi?, ?e wszyscy ?ydzi musz? si? przesiedli? do Pragi. […] Oznacza to zniszczenie tym ludziom egzystencji. Pan Eichmann uwa?a, ?e nie jego spraw? jest troszczy? si? o to, z czego ci ludzie b?d? ?y? i gdzie mieszka?, a je?li w Pradze w jednym pomieszczeniu b?dzie 10 do 15 ?ydów, to tym bardziej b?d? si? stara? o emigracj?.

Mimo konfliktu z Hansem Frankiem, który pocz?tkowo nie ?yczy? sobie masowego zwo?enia ?ydów na teren Generalnego Gubernatorstwa, w grudniu 1939 roku oficjel do spraw emigracji stan?? na czele Referatu Specjalnego w Urz?dzie IV (Gestapo) G?ównego Urz?du Bezpieczeństwa Rzeszy. Miesi?c pó?niej jego referat, razem z Central? Rzeszy do spraw Emigracji ?ydów, zosta? w??czony do Urz?du do spraw Obszarów Okupowanych. Ponownie podlega? Heydrichowi, w przedpokoju którego – jak zapewnia? – ?nigdy nie musia? d?ugo czeka?”. Razem z awansem rozszerzy? si? zakres realizowanych przez niego zadań. Do kwestii emigracyjnych dosz?a organizacja przesiedleń na wschodzie, nadzorowa? m.in. deportacje Polaków i ?ydów z Okr?gu Rzeszy Kraj Warty (Wielkopolska) i osiedlanie w tym regionie Niemców pochodz?cych z Wo?ynia i Besarabii.

Zbrodniarz z Solingen od samego pocz?tku uczestniczy? w rozmowach dotycz?cych radykalizacji prowadzonej polityki i przyspieszenia ?ostatecznego rozwi?zania”. W pa?dzierniku 1941 roku rozpocz??y si? wywózki berlińskich wyznawców judaizmu na terytorium Polski. Zim? zintensyfikowano deportacje. Punktem zwrotnym by?o spotkanie w Wannsee. W wyniku ustaleń z narady Eichmann zosta? wyznaczony na koordynatora dzia?ań, których celem by?o ?oczyszczenie” Europy z przedstawicieli narodu ?ydowskiego. Hitlerowska machina zag?ady ruszy?a pe?n? par?. ?Wielki inkwizytor” osobi?cie nadzorowa? transporty, negocjowa? i organizowa? przesiedlenia z krajów okupowanych, na miejscu ogl?da? pierwsze komory gazowe. Nie by? zatem morderc? zza biurka.

Swoje obowi?zki wykonywa? z ?op?tańcz? zaciek?o?ci?”. Mimo pora?ek na froncie wschodnim, nazi?ci kontynuowali swoj? zbrodnicz? polityk?. W marcu 1944 roku wojska Wermachtu wkroczy?y na W?gry. Do Budapesztu przyby? równie? Eichmann. W efekcie jego dzia?ań do Auschwitz deportowano a? 437 402 osoby. Swoj? misj? wype?nia? do ostatnich dni istnienia Rzeszy – ostatni masowy mord przy u?yciu gazu mia? miejsce w marcu lub kwietniu 1945 roku. Heinrich Müller, szef Gestapo, mia? pod koniec wojny powiedzie?, ?e gdyby Trzecia Rzesza mia?a pi??dziesi?ciu Eichmannów, to musia?aby zwyci??y?.

?Car ?ydów” do końca zapewnia? prze?o?onego i podw?adnych, ?e nie boi si? ?mierci i nie potrzebuje nowych dokumentów. By?a to tylko gra, jedna z kreacji, w których si? lubowa?. Myli? tropy, w rzeczywisto?ci b?d?c przygotowanym. Jeden z najwi?kszych zbrodniarzy dwudziestego wieku przez pi?tna?cie lat skutecznie ukrywa? si? przed sprawiedliwo?ci?...

Eichmanna ?ycie po Hitlerze: uchod?ca z Wroc?awia pod Andami

Najpó?niej od 1944 roku szef referatu do spraw ?ydowskich wiedzia?, ?e jest poszukiwany jako zbrodniarz wojenny. Jego nazwisko figurowa?o na górze ka?dej listy. Po kapitulacji Rzeszy szybko zosta? zatrzymany przez si?y amerykańskie, nie zosta? jednak rozpoznany. Zmieni? to?samo??, przedstawiaj?c si? jako Otto Eckmann, urodzony we Wroc?awiu podporucznik SS. Ze s?abo strze?onego obozu uda?o mu si? zbiec po kilku miesi?cach. Pomog?a mu kobieta (para bowiem mniej rzuca?a si? w oczy w trakcie podró?y), owdowia?a siostra esesmana, którego pozna? podczas aresztu.

Czytaj tak?e

 2
 •  
  KOMUNIZM NAZIZM LIBERALIZM TO ZYDOWSKIE IDEOLOGIE BEZ ZYDOW BY NIE POWSTALY ADOLF HITLER Z RODZINY ZYDOWSKO NIEMIECKIEJ ZYDOKOMUNA CHOCBY W POLSCE PO 45 ROKU DOKONYWALA MASOWEGO LUDOBUJSTWA ...LIBERALIZM TO POLACZENIE ZYDOKOMUNY I JUDEONAZIZMU W NOWYM OPAKOWANIU ...CHOCBY EUGENIKA PODSTAWA JUDEONAZIZMU DZIS ABORCJA EUTANAZJA JEDEN NARóD ROTSCHILDOWIE SOROS CHCE ZNISZCZYC PANSTWA NARODY I STWORZYC JEDEN NARóD MULTIKULTI...Z KOMUNIZMU UE TO KOMUNIZM EKONOMICZNO IDEOLOGICZNY W CZYSTEJ FORMIE.
  • Radze czyta? "Eichmann w Jerozolimie" pani Hannah Arendt. Pan Eichmann by? idealnym, grzecznym i pos?usznym biurokrat? jak legiony jego kolegów. Do dzisiaj od biurokratów oczekujemy tych samych cnot: POddaństwa wobec prawa i przepisów. W "Nowoczesno?? i Zag?ada" pan Zygmunt Bauman to potwierdza.
   Podstaw? Zag?ady jest poddaństwo, "naukowo??" i "nowoczesno??". Poddaństwo wprowadzi? dr. Luder poddaj?c swój "ko?ció?" ?wieckiej w?adzy. ?e dopasowanie sie, znaczy poddaństwo, gwarantuje prze?ycie (i jak najbardziej karier?) "naukowo" udowodni? protestancki Anglosasa, pan Darwin, "naukowo??" odró?niania ?ycia wartego od tego nie-wartego ?ycia dowiód? jego kuzyn pan Galton ze swoj? eugenik?.
   Rewolucja francuska markiza de Sade na tej ?wieckiej i naukowej podstawie dokona?a ludobójstwa Katolików w Wandei, Marsylianka do dzisiaj radzi do przelania "nieczystej" krwi, liberté, egalité, fraternité!
   Rassenkunde III. Rzeszy by?a interpretacj? nauk pana Darwina, eugenika (aborcja, eutanazja) do dzisiaj stosowane s? w POst?powych i .Nowoczesnych krajach zachodz?cego zachodu.
   ?adna zbrodnicza ideologia nie obejdzie sie bez skrupulatnej administracji …
   Ale filozofia zbrodniczej rewolucji nihilizmu bierze sie z bezbo?no?ci, bez Boga nie ma sumienia i osobistej wolno?ci, wiedzia? ju? Sokrates. A "ma?y b??d w poczatku z czasem wielkim sie staje", wiedzia? ju? Arystoteles.

   河北快三计划网页版 株洲县| 深水埗区| 潢川县| 宁安市| 乌鲁木齐市| 平塘县| 仪征市| 云阳县| 汾西县| 庐江县| 扎囊县| 邳州市| 六安市| 富裕县| 南平市| 凌海市| 新建县| 双辽市| 读书| 达日县| 比如县| 雅安市| 吴旗县| 珠海市| 呼伦贝尔市| 时尚| 万年县| 麻栗坡县| 五华县| 邢台市| 平南县| 彩票| 呼玛县| 南部县| 大港区| 普兰店市| 博白县| 仙桃市| 始兴县| 庆元县| 邳州市|