Dlaczego w Polsce pada coraz mniej ?niegu? Zjawisko bada polska klimatolog

Dlaczego w Polsce pada coraz mniej ?niegu? Zjawisko bada polska klimatolog

?nie?yce, ?nieg, zdj. ilustracyjne
?nie?yce, ?nieg, zdj. ilustracyjne / ?ród?o: Fotolia / mbruxelle
Na skutek zmian klimatu zim? w Polsce pada coraz mniej ?niegu, a coraz wi?cej deszczu – wynika z badań klimatolog dr hab. Ewy ?upikaszy z Uniwersytetu ?l?skiego, które oparte s? na analizie danych z oko?o 50 stacji synoptycznych w kraju, gromadzonych codziennie od ponad 50 lat.

?Zachodz? istotne zmiany postaci opadów atmosferycznych, np. zim? rzadziej wyst?puj? opady ?niegu, za to cz??ciej pojawiaj? si? opady deszczu. Z kolei wiosn? zmniejsza si? zarówno wysoko?? opadów sta?ych (?niegu), jak i opadów mieszanych (deszczu ze ?niegiem). S? to zmiany statystycznie istotne, czyli bardzo wyra?ne, które potwierdzaj?, ?e wzrost temperatury silnie wp?ywa na to, w jakiej postaci wyst?puj? opady atmosferyczne” – mówi dr hab. Ewa ?upikasza, prof. U?, która specjalizuje si? w badaniu opadów atmosferycznych.

Przedstawione przez ni? ustalenia s? pierwszymi wnioskami z projektu pt. ?Reakcja opadów ?niegu i deszczu na wspó?czesne zmiany klimatu i cyrkulacj? atmosfery w Europie”, dofinansowanego z NCN. Projekt trwa od roku. Dotychczas przeprowadzono wst?pne analizy, na razie dla Polski.

?W badaniach bazujemy na danych gromadzonych przez stacje synoptyczne na terenie ca?ego kraju. S? to bardzo szczegó?owe dane – na ka?dej z tych stacji od 1966 r. kilkakrotnie w ci?gu doby (standardowo co 3 godziny) wykonuje si? pomiary meteorologiczne i odnotowuje si? wyst?pienie tzw. zjawisk meteorologicznych, w tym opadów – czyli notuje si?, czy wyst?pi? opad i w jakiej postaci np. deszczu, ?niegu, krupy itd. Informacja ta zakodowana jest w postaci depesz synoptycznych, zatem naszym pierwszym zadaniem by?o rozkodowanie tych zapisów, a nast?pnie ich analiza” – t?umaczy?a PAP klimatolog.

Badaczka przypomina, ?e opady atmosferyczne s? kluczowym elementem w systemie ziemskim, który decyduje o przebiegu wielu procesów ?rodowiskowych i warunkuje ?ycie cz?owieka. Wskaza?a, ?e w niektórych regionach opady ?niegu, a raczej powsta?a w wyniku ich wyst?pienia pokrywa ?nie?na, jest podstawowym ?ród?em wody pitnej; a w skali globalnej ?niegi i lody stanowi? wa?n? cz??? zasobów wody pitnej.

Na wyst?powanie poszczególnych postaci opadów – deszczu, ?niegu lub deszczu ze ?niegiem – wp?ywa temperatura powietrza. ?Wp?yw wspó?czesnego ocieplenia klimatu na zmiany wyst?powania opadów deszczu i ?niegu nie by? analizowany w Europie w skali kontynentalnej na podstawie obserwacji zjawisk meteorologicznych (cho? w nielicznych pracach próbowano oszacowa? wyst?pienie opadów ?niegu na podstawie temperatury powietrza). Okre?lenie tych relacji jest wa?ne. Zmiany cz?sto?ci i sum opadów ?niegu decyduj? m.in. o rozwoju pokrywy ?nie?nej, która wp?ywa na bilans radiacyjny (zmiana albedo) i decyduje m.in. o tym, ile energii pozostaje w systemie ziemskim. Krócej zalegaj?ca i zajmuj?ca mniejsze powierzchnie pokrywa ?nie?na przyczynia si? do dodatkowego wzrostu temperatury powietrza. Ponadto, opady ?niegu warunkuj? po?rednio mo?liwo?? wyst?pienia powodzi roztopowych” – wskaza?a ekspertka.

Do tej pory badacze zgromadzili i przeanalizowali wst?pnie dane dla Polski. ?Zamierzamy oczywi?cie rozszerzy? nasze badania, poniewa? naszym celem jest opracowanie danych dla Europy ?rodkowej. Dotychczas uda?o si? zgromadzi? dane dla Niemiec i Czech, prawdopodobnie uda si? równie? zdoby? dane z Norwegii i Austrii, ale nie wszystkie z nich s? na tyle dobrej jako?ci, aby?my mogli je uwzgl?dnia? w naszych badaniach. Pewnym problemem w skali ca?ej Europy jest te? krótki zakres czasowy dost?pnych danych synoptycznych, obejmuj?cy ostatnie 20 lat – poczynaj?c od 2000 r., a w badaniach nad zmianami klimatu niezb?dne s? znacznie d?u?sze serie danych” – t?umaczy?a ?upikasza.

Oprócz rozpoznania relacji pomi?dzy temperatur? i wyst?powaniem postaci opadów atmosferycznych, naukowcy badaj? równie? ich relacje z cyrkulacj? atmosfery. Jak przypomnia?a ?upikasza, poj?cie to oznacza wszelkiego rodzaju ruchy w atmosferze, w tym wiatr, którego kierunek zale?y od rozk?adu uk?adów barycznych (wy?e i ni?e).

?Rozmieszczenie o?rodków wy?owych i ni?owych decyduje o adwekcji powietrza, czyli o kierunku jego nap?ywu nad dany obszar, co równie? wp?ywa na posta? wyst?powania opadów. Sama temperatura te? zale?y od cyrkulacji atmosfery. Nasze pierwsze wyniki pokaza?y, ?e kierunek nap?ywu powietrza nad Polsk? równie? istotnie wp?ywa na to, czy opady przyjmuj? posta? deszczu czy ?niegu. Szczegó?owe rozpoznanie tych relacji b?dzie kolejnym przedmiotem naszych badań” – wskaza?a ?upikasza.

Projekt pt. ?Reakcja opadów ?niegu i deszczu na wspó?czesne zmiany klimatu i cyrkulacj? atmosfery w Europie” ma si? zakończy? jesieni? 2020 r. ?W ramach projektu zamierzamy równie? zbada? znaczenie rozk?adu temperatury powietrza w profilu pionowym pomi?dzy chmur? i powierzchni? gruntu dla postaci, w jakiej pojawia si? opad. Wyniki tych badań pomog? oceni? warunki powoduj?ce opady deszczu, kiedy temperatura powietrza w warstwie przypowierzchniowej (czyli na wysoko?ci 2 m nad gruntem) spada poni?ej 0 stopni Celsjusza, i ?niegu, kiedy temperatura ta jest dodatnia” – podsumowa?a klimatolog.

Czytaj tak?e:
Rozpocz??a si? astronomiczna zima, a ?niegu brak. Na szcz??cie s? memy

Czytaj tak?e

 2
 • To za krym polacy pomogli Ruskim to ekstrasency hahly
  • Staro?ytni Egipcjanie przedstawiali dysk s?oneczny owini?ty kobr? , i mia?o to symbolizowa? t? równie? ?mierciono?n? moc s?ońca .
   Min??y tysi?ce lat .
   Piaski Sahary przykry?y tajemnice Egiptu .
   Wspomnijmy przez chwil? plugawca moj?esza i jego czyny , wspomnijmy szubrawca jesusa i jego czyny , zbrodnia narodu israela zniszczy?a t? planet? , zrobili sobie folwark na ziemi , alfons i hordy israela , no jak to kto zniszczy? cz?owieka i ?ycie na ziemi , mojzesz i jesus , ten pseudo ko?ció? ?ydowskich czarowników nie ma nic wspólnego z Bogiem , gwiazda davida i trupi blask wampira ,
   martwy ?bóg ? israela jest w Niebie .

   河北快三计划网页版 汝阳县| 佳木斯市| 龙南县| 武胜县| 合作市| 汉沽区| 健康| 璧山县| 封丘县| 扎赉特旗| 大厂| 三门峡市| 四平市| 子洲县| 青州市| 油尖旺区| 南丰县| 乌苏市| 内乡县| 华蓥市| 辽阳县| 吉安市| 巴林右旗| 海伦市| 绥棱县| 灵武市| 和平区| 托克逊县| 双柏县| 九龙县| 耒阳市| 马鞍山市| 陵水| 哈尔滨市| 蓬溪县| 萍乡市| 怀来县| 临湘市| 凯里市| 都兰县| 涞源县|