Dodatkowa karta SIM mo?e u?atwi? ?ycie. Podpowiadamy, jak j? wykorzysta?

Dodatkowa karta SIM mo?e u?atwi? ?ycie. Podpowiadamy, jak j? wykorzysta?

Laptop, tablet, smartfon i smartwatch
Laptop, tablet, smartfon i smartwatch / ?ród?o: Shutterstock / Yakobchuk Viacheslav
Niby to tylko kawa?eczek plastiku z chipem, ale karta SIM mo?e oszcz?dzi? nam du?o czasu i pieni?dzy. A dok?adniej – dodatkowa karta SIM do tego samego numeru telefonu. Sk?d j? wzi?? i jak j? wykorzysta?? Ju? wyja?niamy.

Dodatkow? kart? SIM z tym samym numerem mo?emy zamówi? w np. ramach oferty Orange Flex. Karta podstawowa i dodatkowa wspó?dziel? transmisj? danych przypisanych do numeru. Podczas zamawiania dodatkowej karty mo?emy zdecydowa?, czy chcemy korzysta? ze wszystkich dost?pnych us?ug – czyli rozmów, SMS-ów, MMS-ów i transmisji danych, czy chcemy wykorzystywa? kart? wy??cznie do transmisji danych.

Jak to dzia?a w praktyce? Oba urz?dzenia z tym samym numerem dzia?aj? niezale?nie od siebie, czyli mo?na korzysta? z jednego z nich, nawet gdy drugie jest wy??czone. Je?eli na drugiej karcie SIM mamy aktywne wszystkie us?ugi, to podczas po??czenia przychodz?cego oba urz?dzenia z tym samym numerem dzwoni? jednocze?nie. Kiedy odbierzemy jedno z nich, drugie przestaje dzwoni?.

Z kolei SMS-y przychodz? na oba urz?dzenia z tym samym numerem – o ile oczywi?cie zdecydowali?my si? na drug? kart? ze wszystkimi us?ugami i drugie urz?dzenie mo?e odbiera? SMS-y.

W jakich sytuacjach pomo?e nam dodatkowa karta SIM?

1. Zrób sobie internet

Ostatnia podpowied? jest dla tych, którzy wybior? kart? SIM wykorzystywan? tylko do transmisji danych. Tak? kart? mo?na w?o?y? do routera i cieszy? si? bezprzewodowym internetem. Sprawdzi si? w podró?y, tam, gdzie zawiedzie klasyczne ??cze, a tak?e w mieszkaniach, w których z ró?nych powodów nie mo?na zainstalowa? internetu ?z kabla” – na przyk?ad wynajmowanych.

Trzeba tylko pami?ta?, ?e przy korzystaniu z routera z dodatkow? kart? SIM zu?ywa si? transfer przypisany do danego numeru telefonu.

2. Do za?o?enia na r?k?

Na dodatkow? kart? SIM na pewno nie trzeba namawia? posiadaczy smartwatchy na kart? SIM. Takie smartwatche s? samowystarczalne: mo?na przy ich pomocy dzwoni? bez ??czenia ich ze smartfonami. ?eby w pe?ni korzysta? z mo?liwo?ci takiego urz?dzenia, trzeba do niego w?o?y? kart?.

Dzi?ki dodatkowej karcie SIM w smartwatchu mo?na wyj?? na przyk?ad pobiega? bez zabierania ze sob? smartfona, który w czasie ?wiczeń nie jest potrzebny i zajmuje du?o miejsca. Oczywi?cie, mo?na po prostu prze?o?y? kart? z jednego urz?dzenia do drugiego, ale po co tak komplikowa? sprawy, skoro mo?na mie? te? dodatkow? kart? SIM, której nigdy nie b?dziemy wyjmowa? ze smartwatcha.

3. Wersja powi?kszona

Dodatkowa karta SIM przydaje si? nie tylko w mniejszych urz?dzeniach. Mo?na jej u?y? na przyk?ad w tablecie, ?eby mie? ca?y czas dost?p do mobilnego internetu. Nie zawsze przecie? znajdujemy si? w miejscu, w którym jest Wi-Fi.

Je?eli nawet mamy bezprzewodowy internet w domu, to mo?e si? okaza?, ?e b?dziemy potrzebowali dodatkowego internetu mobilnego w tablecie na przyk?ad podczas wyjazdów. Je?eli kiedykolwiek próbowali?cie korzysta? z Wi-Fi w du?ym hotelu, na pewno wiecie, ?e jego pr?dko?? cz?sto pozostawia wiele do ?yczenia… Dzi?ki dodatkowej karcie SIM w?o?onej na sta?e do tabletu, mo?na ?mia?o serfowa? po sieci, do której nie pod??cza si? nikt inny. A na dodatek mo?na to zrobi? bez niepotrzebnego przek?adania karty z urz?dzenia do urz?dzenia.

4. Wersja kieszonkowa

Smartfony najcz??ciej maj? niema?e rozmiary. Nic dziwnego – nie s?u?? przecie? wy??cznie do tego, ?eby prowadzi? rozmowy telefoniczne. Musz? mie? te? du?e i dobre ekrany, które pozwalaj? na komfortow? obróbk? zdj??, ogl?danie filmów i przegl?danie stron internetowych.

Wymiary flagowych smartfonów s? zwykle na tyle du?e, ?e noszenie ich np. w kieszeni spodni mo?e by? niewygodne. Dlatego te? cz??? posiadaczy takich urz?dzeń decyduje si? na zakup drugiego – mniejszego smartfona. Mo?e nie ma on tak zaawansowanych funkcji jak ten pierwszy, ale za to mie?ci si? w kieszeni. Kiedy na przyk?ad wieczorem wychodz? na miasto i wiedz?, ?e telefon b?dzie im potrzebny tylko do wezwania taksówki, nie musz? zabiera? ze sob? du?ego smartfona – mniejszy w zupe?no?ci im wystarczy. Je?eli jednak maj? tylko jedn? kart? SIM, musz? j? przek?ada? z jednego urz?dzenia do drugiego. ?eby nie traci? czasu, mog? zamówi? drug? kart? SIM i bez niepotrzebnych przygotowań wyruszy? w miasto z mniejszym telefonem w kieszeni.

5. Praca w trudnych warunkach

Je?eli pracujesz w ?rodowisku, w którym ?atwo mo?na zniszczy? telefon, na pewno wiesz, ?e dobrze mie? dwa urz?dzenia. Jedno – dro?sze – zostawiasz w bezpiecznym miejscu, a drugie – tańsze – mo?esz ca?y czas trzyma? przy sobie. Nawet je?eli zostanie ono uszkodzone, to portfel a? tak na tym nie ucierpi.

Takie drugie – tańsze lub stare – urz?dzenie przydaje si? te? w wielu innych sytuacjach, w których wyst?puje prawdopodobieństwo uszkodzenia smartfona – na przyk?ad podczas jazdy na rowerze, gdy telefon mo?e po prostu wy?lizn?? si? z kieszeni, w miejscach, w których panuje wilgo? albo urz?dzenie mo?e wpa?? do wody, czy tam, gdzie b?dziemy poddani d?ugotrwa?emu wp?ywowi niskiej temperatury.

W?a?nie z my?l? o takich sytuacjach warto zaopatrzy? si? w dodatkow? kart? SIM do tego samego numeru. Mo?emy w?o?y? j? do starego smartfona, którego b?dzie nam troch? mniej ?al, je?eli si? zniszczy.

Dodatkowa karta SIM z pewno?ci? u?atwia funkcjonowanie wszystkim, którzy korzystaj? z wi?cej ni? jednego urz?dzenia na tak? kart?. Zebrane przez nas podpowiedzi to tylko u?amek tego, do czego mo?e si? przyda?.

Pobierz aplikacj? Orange Flex i do??cz ju? dzisiaj.

?ród?o: Orange

Czytaj tak?e

 0

河北快三计划网页版 塔城市| 尉氏县| 麟游县| 类乌齐县| 蓬溪县| 五河县| 高碑店市| 贵州省| 义乌市| 新晃| 南靖县| 府谷县| 繁昌县| 黄石市| 沧源| 洛浦县| 四平市| 栖霞市| 罗田县| 潮州市| 梓潼县| 香格里拉县| 隆子县| 邵阳县| 九江县| 岫岩| 汶川县| 临江市| 青河县| 新余市| 元阳县| 长顺县| 葫芦岛市| 开阳县| 武定县| 阳高县| 文登市| 雷山县| 永寿县| 屯昌县| 崇信县|