Te gry przyci?gaj? miliony ludzi

Te gry przyci?gaj? miliony ludzi

Gra PlayerUnknown’s Battlegrounds
Gra PlayerUnknown’s Battlegrounds / ?ród?o: Unsplash / Screen Post
Wakacje powoli si? kończ? i chocia? do jesieni jeszcze daleko, to wieczory robi? si? coraz d?u?sze i ch?odniejsze – idealne na przyk?ad do tego, ?eby owin?? si? kocem i obejrze? film. Czasami trzeba jednak opu?ci? ciep?y dom i wyj?? na zewn?trz. Jak si? wtedy rozgrza?? Pomóc nam mog? emocje, które wywo?a ekscytuj?ca gra, któr? mo?emy mie? zawsze przy sobie – w smartfonie.

Gry mobilne staj? si? coraz popularniejsze dzi?ki temu, ?e coraz bardziej powszechny jest dost?p do internetu. Poza tym du?o ?atwiej je dosta? ni? jakiekolwiek inne gry – wiele z nich przynajmniej w podstawowej wersji mo?na mie? za darmo, a ?eby z nich korzysta?, dos?ownie nie trzeba nigdzie si? fatygowa?. Zapatrzonych w ekran smartfona graczy mo?na bardzo cz?sto spotka? na zewn?trz – w komunikacji miejskiej czy w parkach.

?eby jednak swobodnie si? przemieszcza?, graj?c w gry online, trzeba mie? odpowiednio du?y pakiet internetowy. Samo granie nie zu?ywa ogromnych ilo?ci danych – jest to zwykle od kilkudziesi?ciu do oko?o 300 MB na godzin?, czyli du?o mniej ni? ogl?danie seriali w standardowej jako?ci na platformie Netflix (0,7 GB na godzin?). Problemy zaczynaj? si?, gdy trzeba ?ci?gn?? gr? czy najnowsz? aktualizacj? na smartfona. W niektórych przypadkach s? to nawet 2 GB! Takie co? mo?e zabole? tych, którzy maj? mniejszy pakiet GB.

Je?eli wi?c chcemy gra? online, powinni?my zapewni? sobie odpowiednio du?y pakiet mobilnego internetu. ?wietn? propozycj? w tym zakresie ma Orange Flex. Do wyboru s? a? cztery plany komórkowe w bardzo atrakcyjnych cenach: 15 GB za 25 z?, 30 GB za 30 z? (naszym zdaniem to mo?e by? najlepszy pakiet dla osób, które do?? intensywnie graj? w gry online i chc? bez przeszkód korzysta? z internetu), 50 GB za 50 z? i 100 GB za 80 z?. W ka?dym z tych planów poza spor? paczk? GB s? nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce i UE oraz Social Pass, czyli us?uga, dzi?ki której korzystanie z mediów spo?eczno?ciowych (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Twitter, Pinterest, Messenger, WhatsApp i Viber) nie zu?ywa pakietu danych.

Uzbrojeni w du?? liczb? GB mo?emy przyst?pi? do znalezienia sobie idealnej gry mobilnej. Wybór jest ogromny. Przyjrzyjmy si? tym, które przyci?gaj? najwi?cej ludzi na ?wiecie. By? mo?e to w?a?nie w?ród nich jest nasz sposób na dostarczenie sobie adrenaliny podczas wyczekiwania na spó?niony autobus?

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Wyskakujesz ze spadochronem, l?dujesz na opuszczonej wyspie – podobnie jak 99 innych graczy. Szukasz ekwipunku, który musi pomóc w zlikwidowaniu przeciwników. Wygrywa ten, kto jako ostatni b?dzie ?ywy.

PlayerUnknown’s Battlegrounds, nazywana w skrócie PUBG, to gra typu battle royale, czyli taka, w której trzeba wyeliminowa? innych graczy. Jest uwa?ana za jedn? z najpopularniejszych gier na ?wiecie. Pojawi?a si? w grudniu 2017 r. r., a ju? w czerwcu 2018 r. gra?o w ni? 400 mln ludzi! Wci?? znajduje si? w absolutnej czo?ówce najpopularniejszych gier, a w szczytowym momencie jednocze?nie gra?o w ni? 3,2 mln osób.

Podobnie jak w przypadku innych gier, trudno okre?li? dok?adnie, ilu obecnie ma aktywnych graczy, bo firmy produkuj?ce gry nie zawsze chc? si? chwali? statystykami. Samo zarejestrowanie u?ytkownika czy pobranie aplikacji nie oznacza przecie?, ?e rzeczywi?cie si? uczestniczy w walce z 99 innymi osobami. Na samej platformie Steam dziennie w PUBG gra ok. pó? miliona ludzi.

Co wa?ne, gra jest dost?pna za darmo w wersji na urz?dzenia mobilne z Androidem i iOS.

Fortnite Battle Royale

L?dujesz na nieznanym terenie – pojedynczo albo w grupie od dwóch do czterech osób i zaczynasz szuka? broni, ?eby zwi?kszy? swoje szanse na zwyci?stwo. Fortnite Battle Royale to – jak sama nazwa wskazuje – gra typu battle royale, czyli taka, w której trzeba wyeliminowa? innych graczy. Na mapie jednocze?nie mo?e si? znajdowa? do 100 postaci.

Fortnite Battle Royale jest fenomenem i szybko sta?a si? jedn? z najpopularniejszych gier online wszech czasów. Wydano j? we wrze?niu 2017 r. Ju? dwa tygodnie po premierze liczba graczy przekroczy?a 10 mln, a w marcu 2019 r. - 250 mln. W szczytowym momencie jednocze?nie gra?o w ni? prawie 3,5 mln ludzi.

W Fortnite Battle Royale mo?na zagra? za darmo, wersja tej gry jest dost?pna na Androida i iOS, wi?c mo?na si? ni? cieszy? tak?e na urz?dzeniach mobilnych.

Hearthstone

Znajdujesz si? w ?wiecie Azeroth i… zbierasz karty, przy pomocy których pokonujesz przeciwników. Hearthstone to co? zupe?nie innego ni? gry przedstawione wy?ej. Nie ma w niej strzelania, s? rozgrywki karciane.

Hearthstone to darmowa, dost?pna na urz?dzenia mobilne z Androidem i iOS gra, która oferuje zarówno tryb rozgrywki jednoosobowej, jak i tryby rozgrywki wieloosobowej. Zosta?a wydana w 2014 r. W listopadzie 2018 r. gra mia?a ponad 100 mln zarejestrowanych u?ytkowników.

Minecraft

Minecraft to klasyk – zosta? wydany w 2009 r. i jest uznawany za jedn? z najwa?niejszych gier w historii. Polega na budowaniu i niszczeniu konstrukcji z?o?onych z bloków. Przy okazji trzeba te? utrzyma? si? przy ?yciu – zbudowa? sobie schronienie czy narz?dzia i broń. Gracz w du?ej mierze mo?e budowa? to, na co ma ochot?, nie przejmuj?c si? prawami fizyki.

Wed?ug danych z maja 2019 r., na ?wiecie sprzedano 176 mln egzemplarzy gry – w wersjach na komputery, konsole i urz?dzenia mobilne. Jej popularno?? sta?a si? tak ogromna, ?e w 2014 r. Microsoft kupi? jej twórc? – przedsi?biorstwo Mojang AB – za 2,5 mld dolarów.

Gra jest dost?pna na urz?dzenia mobilne.

Clash of Clans

Chcesz zosta? przywódc? osady? Dzi?ki smartfonom jest to du?o prostsze ni? kiedykolwiek. Wystarczy, ?e zainstalujesz Clash of Clans. Jest to darmowa gra strategiczna, która zosta?a wydana w 2012 r. Mo?na ju? j? nazwa? klasykiem w?ród gier mobilnych i jest jedn? z najbardziej dochodowych gier mobilnych (podobnie jak w przypadku innych darmowych gier mobilnych, s? w niej mikrop?atno?ci, czyli mo?liwo?? dokupienia dodatkowych materia?ów).

W trakcie gry rozbudowujesz swoj? osad? i rekrutujesz nowe jednostki. Mo?esz tak?e atakowa? inne osady albo ??czy? si? w klany i wspólnie z sojusznikami atakowa? wrogów.

Gra Clash of Clans jest dost?pna na urz?dzenia z Androidem i iOS. W sumie pobrano j? ponad 600 mln razy. Szacuje si?, ?e ma kilka milionów aktywnych graczy.

Clash Royale

Osada to za ma?o? Mo?esz pokierowa? ca?ym królestwem! Clash Royale nie jest po prostu wersj? Clash of Clans. Walki mi?dzy zwa?nionymi krainami polegaj? tu na wykorzystywaniu kart wybranych przed pojedynkiem. Przy pomocy kart tworzysz nowe jednostki, budowle albo rzucasz czar. Podobnie jak w Clash of Clans, mo?esz ??czy? si? w klany z innymi graczami i wymienia? si? z nimi kartami.

Gra Clash Royale ma dopiero trzy lata, a ju? jest jedn? z najpopularniejszych gier mobilnych na ?wiecie. Szacuje si?, ?e gra w ni? kilkana?cie milionów ludzi. Jest dost?pna na Androida i iOS.

Roblox

Roblox jest – podobnie jak Minecraft – gr? szczególnie popularn? w?ród dzieci i nastolatków, ale starszym te? mo?e si? spodoba?. Okre?lanie jej mianem gry jest nie do końca w?a?ciwe – to raczej narz?dzie do tworzenia gier. Mo?na przy jego pomocy stworzy? swój ?wiat do rozgrywek albo skorzysta? z gry stworzonej przez kogo? innego. Gra ma charakter edukacyjny – poza dostarczaniem rozrywki uczy podstaw programowania.

Gra jest dost?pna za darmo i ma wersj? na Androida i iOS. Ma ponad 12 mln aktywnych graczy.

Auto Chess

Auto Chess nie jest gr? w szachy, chocia? nazwa mo?e w?a?nie to sugerowa?. To gra strategiczna, w której na terenie przypominaj?cym szachownic? rozgrywane s? pojedynki. Do walki staje o?miu graczy, ka?dy z nich do starcia wystawia wojowników. Walki odbywaj? si? automatycznie – od gracza zale?y jednak to, jakiego wojownika skieruje na szachownic?.

Auto Chess jest gr?, która pojawi?a zaledwie kilka miesi?cy temu, a ju? jest uwa?ana za jedn? z najciekawszych gier tego roku. Darmow? aplikacj? na Androida pobrano ju? 5 milionów razy.

Pokemon GO

My?lisz, ?e czasy Pokemon GO ju? min??y? Nic bardziej mylnego! Co prawda nie jest to ju? popkulturowy fenomen, ale wci?? miliony ludzi chodz? po miastach ca?ego ?wiata, poluj?c na stworki i zbieraj?c nagrody. Najwi?kszy plus tej gry pozosta? niezmieniony od 2016 r. – Pokemon Go zach?ca do aktywno?ci fizycznej.

Gra Pokemon GO jest dost?pna na urz?dzenia z Androidem i iOS za darmo.

Pobierz aplikacj? Orange Flex i do??cz ju? dzisiaj.

?ród?o: Orange

Czytaj tak?e

 2
 • Sam ostatnio gram w pokemon go. G?ównie z uwagi na to, ze gra zach?ca mnie do aktywno?ci fizycznej. Jestem z natury leniem i nie mam ochoty na ruszanie si? ale aby przej?? dalej musz? chodzi? a w?a?nie do tego skladnia gra.

  No i ostatnio ucz? si? równie? gry na instrumentach. Wiele osób odradza?o mi nauke w tym wieku ale si? upar?em i przynosi to dobre rezultaty. Staram si? gra? na keyboardzie ale równie? na gitarze. Polecam https://pianostore.pl/pl/producer/NOVATION/43
  •  
   mi brakuje nowych RTS-ów

   河北快三计划网页版 小金县| 福州市| 嘉善县| 海安县| 苏尼特右旗| 临江市| 黎城县| 贵州省| 沾化县| 固镇县| 清原| 郴州市| 泽库县| 天长市| 商水县| 汉中市| 芮城县| 巴彦淖尔市| 黔江区| 治多县| 顺义区| 晋中市| 武定县| 昭通市| 嵩明县| 砚山县| 霍邱县| 商南县| 石阡县| 武功县| 凤阳县| 惠水县| 义马市| 乌海市| 平阴县| 四子王旗| 博爱县| 绥德县| 攀枝花市| 兴海县| 巴中市|