Zabierz muzyk? na wakacje. 10 najlepszych aplikacji muzycznych

Zabierz muzyk? na wakacje. 10 najlepszych aplikacji muzycznych

Ludzie s?uchaj?cy muzyki - zdj. ilustracyjne
Ludzie s?uchaj?cy muzyki - zdj. ilustracyjne / ?ród?o: Orange.pl
Wakacyjne wyjazdy to godziny sp?dzone w poci?gach i samochodach, d?ugie w?drówki i wylegiwanie si? na pla?ach. Dzi? trudno sobie wyobrazi? podró?e bez ulubionych piosenek s?cz?cych si? ze s?uchawek czy g?o?ników auta. Na szcz??cie dost?p do muzyki poza domem jest coraz ?atwiejszy dzi?ki serwisom streamingowym.

Wybranie aplikacji muzycznej nie jest ?atwe. Liderzy w?ród serwisów streamingowych maj? bardzo zbli?one oferty – daj? dost?p do podobnej liczby utworów w takich samych cenach. Na co w takim razie zwróci? uwag??

Dobrze jest najpierw skorzysta? z darmowego okresu próbnego i sprawdzi?, czy w bibliotece serwisu s? utwory naszych ulubionych wykonawców. Bezp?atny miesi?c maj? w swojej ofercie prawie wszystkie aplikacje.

Warto te? wzi?? pod uwag? dodatkowe korzy?ci. Zdarza si?, ?e operatorzy komórkowi oferuj? specjalne us?ugi dla mi?o?ników muzyki. Na przyk?ad w ramach Music Pass w Orange Flex mo?emy bez pomniejszania swojego pakietu GB s?ucha? muzyki w aplikacjach TIDAL, Spotify, Amazon Music, Deezer, Polskie Radio i Apple Music. Dlatego klienci Orange Flex, którzy lubi? czego? s?ucha? w podró?y, mog? w pierwszej kolejno?ci przyjrze? si? w?a?nie tym aplikacjom. Warto si? spieszy?. Do 17.08 mo?esz aktywowa? Music Pass w Orange Flex i cieszy? si? muzyk? bez limitu danych przez 100 dni za free.

TIDAL

TIDAL to platforma muzyczno-rozrywkowa dost?pna w 53 krajach i zawieraj?ca ponad 60 mln utworów oraz 250 tys. wysokiej jako?ci materia?ów wideo, a tak?e podcasty, wywiady z gwiazdami, tysi?ce playlist oraz teledysków czy filmy dokumentalne o artystach. Dost?p do platformy jest p?atny, a do wyboru mamy dwa plany: Premium za 19,99 z? oraz HiFi za 39,99 z?. W tym drugim planie muzyki mo?emy s?ucha? w najlepszej dost?pnej na rynku jako?ci Master Quality Authenticated (MQA), dzi?ki której poczujemy si? jak w studio nagraniowym. Co wa?ne, muzyki mo?emy s?ucha? równie? w trybie offline, a wi?c bez dost?pu do internetu.

Spotify

W szwedzkim serwisie Spotify, który zosta? stworzony w 2006 r., dost?pne jest ok. 50 mln piosenek. W przeciwieństwie do TIDAL, mo?na z niego korzysta? za darmo, jednak mi?dzy utworami co jaki? czas pojawiaj? si? reklamy. Przy korzystaniu z bezp?atnej wersji trzeba dodatkowo s?ucha? piosenek w losowej kolejno?ci i w ni?szej jako?ci d?wi?ku.

Ograniczenia w korzystaniu ze Spotify mo?na wyeliminowa?, decyduj?c si? na wersj? Premium. Kosztuje ona 19,99 z? miesi?cznie, ale mo?na testowa? j? za darmo przez 30 dni. Podobnie jak TIDAL, Spotify ma tak?e specjalne oferty dla rodzin i studentów, a nawet dla mieszkaj?cych razem par.

Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited to stosunkowo nowy serwis – powsta? zaledwie trzy lata temu. Oferuje us?ug? streamingow? nieco tańsz? od konkurencji – za miesi?czny dost?p do katalogu ponad 50 mln utworów trzeba zap?aci? 3,99 euro, czyli 17 z?. Podobnie jak TIDAL czy Spotify, ma tak?e specjaln? ofert? dla rodzin. Mo?na go wypróbowa? za darmo – nie zap?acimy nic za pierwsze 30 dni s?uchania muzyki.

Deezer

Francuski serwis Deezer jest mniej znany ni? Spotify i TIDAL, ale te? mo?e si? pochwali? bogatym wyborem piosenek – w aplikacji znajdziemy a? 56 mln utworów.

Podobnie jak Spotify, Deezer ma wersj? bezp?atn? z reklamami. Wariant Premium kosztuje 19,99 z?, a przez pierwsze 30 dni mo?na z niego korzysta? za darmo. W ofercie jest te? specjalny pakiet rodzinny.

Deezer mo?e by? dobrym wyborem dla tych, którym zale?y na nagraniach wysokiej jako?ci. W serwisie jest mo?liwo?? s?uchania muzyki w formacie bezstratnym. Taki abonament kosztuje 39,99 z?.

Polskie Radio

Przez aplikacj? Polskiego Radia za darmo mo?na pos?ucha? jednej z prawie stu stacji muzycznych – pogrupowanych wed?ug gatunku, nastroju, okresu powstania czy wykonawcy. Mo?na tak?e na ?ywo s?ucha? audycji m.in. Trójki i Polskiego Radia 24.

Apple Music

Us?uga Apple Music mo?e si? kojarzy? z urz?dzeniami z jab?uszkiem, ale jest dost?pna tak?e na Androidzie. Nie ma wersji darmowej, ale przez miesi?c mo?na korzysta? z niej bezp?atnie. Pó?niej kosztuje tyle, co wi?kszo?? konkurencyjnych us?ug – 19,99. Tak jak one, oferuje te? zni?ki dla rodzin i studentów.

W bibliotece Apple Music znajduje si? 50 mln utworów. W aplikacji podczas s?uchania muzyki mo?na te? ?ledzi? teksty piosenek.

Open FM

Polska aplikacja Open FM cieszy si? nad Wis?? du?? popularno?ci? i na pewno b?dzie dobrym wyborem dla mi?o?ników rodzimej muzyki. Z Open FM mo?na korzysta? bezp?atnie, ale jest to internetowe radio, wi?c u?ytkownik nie mo?e swobodnie wybra? sobie utworu, którego chce s?ucha?. Mo?e jednak zdecydowa? si? na jedn? z oko?o 100 stacji z ró?nymi rodzajami muzyki. Co jaki? czas b?dzie jednak musia? wys?ucha? reklam.

SoundCloud

SoundCloud jest polecany w szczególno?ci tym, którzy szukaj? nowych brzmień i nieznanych wykonawców. To tak?e najlepszy wybór dla mi?o?ników podcastów.

Na SoundCloud jest mnóstwo m?odych, utalentowanych twórców, którzy jeszcze czekaj? na swój wielki moment. To w?a?nie w tym serwisie karier? rozpoczyna? ceniony Chance the Rapper.

W aplikacji znajdziecie ponad 100 mln utworów. Dla tych, którzy chc? tylko s?ucha? muzyki, dost?p do SoundCloud jest za darmo. P?ac? ci, którzy chc? umie?ci? w serwisie du?o swojej muzyki.

Muzyka Google Play

W aplikacji Muzyka Google Play mo?na za darmo s?ucha? radia z reklamami, a tak?e przes?a? do 50 tys. utworów z w?asnych zbiorów, ?eby mie? je zawsze przy sobie. W ramach subskrypcji, która kosztuje 19,99 z? miesi?cznie (w ofercie jest te? abonament rodzinny), dostajemy dost?p do ponad 35 mln utworów oraz mo?liwo?? s?uchania muzyki bez przerw i reklam. P?atn? subskrypcj? mo?na testowa? za darmo przez 60 dni.

YouTube Music

YouTube Music jest w Polsce zaledwie od kilku miesi?cy, ale na ?wiecie dzia?a ju? od 2015 r. Mówi si?, ?e mo?e si? u nas sta? jednym z najwa?niejszych konkurentów Tidala i Spotify. Po darmowym miesi?cu próbnym za korzystanie z YouTube Music trzeba zap?aci? 19,99 z?. TIDAL

Od zwyk?ego YouTube serwis ró?ni si? przede wszystkim tym, ?e dzi?ki aplikacji mo?na s?ucha? muzyki przy zablokowanym wy?wietlaczu smartfona. Oprócz oficjalnych nagrań – które s? dost?pne tak?e w innych aplikacjach – mo?na w niej te? ods?ucha? nagrania z koncertów.

Pobranie aplikacji

Wakacje s? od tego, ?eby odpoczywa? i niczym si? nie przejmowa?. Z Music Pass w Orange Flex nie musisz si? martwi?, ?e s?uchaj?c muzyki przez serwisy TIDAL, Spotify, Amazon Music, Deezer, Polskie Radio i Apple Music, pomniejszasz swój pakiet GB. Aplikacj? mo?esz pobra? ze sklepów App Store i Google Play.

?ród?o: Orange

Czytaj tak?e

 0

河北快三计划网页版 清新县| 贞丰县| 建阳市| 丰顺县| 古丈县| 呼伦贝尔市| 凉城县| 苍梧县| 兴安盟| 桐城市| 阿克苏市| 保靖县| 万山特区| 宁河县| 全椒县| 辉县市| 汉寿县| 昭通市| 衡山县| 淮南市| 余干县| 洛阳市| 乐陵市| 沂水县| 闸北区| 定州市| 玉溪市| 林口县| 元朗区| 武穴市| 泰来县| 涡阳县| 卢龙县| 和林格尔县| 长沙县| 天全县| 城市| 高碑店市| 娄烦县| 镇巴县| 犍为县|